မြန်မာဘာသာ / ျမန္မာဘာသာ(ミャンマー語)

၂၀၂၁ ခု ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ မှ စ၍  မိခင်ဘာသာ မြန်မာစကားဖြင့် တိုင်ပင် ‌‌‌ဆွေး‌နွေးရာဌာန၏ ‌ဝန်ဆောင်မှု‌ ‌‌‌‌‌နေ့ရက်အား ‌‌ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။
အင်္ဂါ‌‌‌‌‌‌‌‌ နေ့                ၁၁း၀၀ မှ ၁၉း၀၀
စာဖြင့် ‌ရေးသား တိုင်ပင်မှုသည် ယ္ခုလက်ရှိအတိုင်း မိခင်ဘာသာဖြင့် တိုင်ပင်နိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှနေ၍ ၂၄နာရီပါတ်လုံး စာလက်ခံဆောင်ရွက်ပါမည်။