Tiếng Việt(ベトナム語)

労災保険請求のためのガイドブック【厚生労働省

  • ベトナム語版(Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động) <PDF1> <PDF2>